Algemene voorwaarden

Artikel 1. Huurder verklaart dat hij/zij kennis heeft genomen van de hier beschreven huurvoorwaarden.
Artikel 2. Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd. Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat in te leveren.
Artikel 3. Huurder dient zich gedurende de huurperiode ten alle tijden te houden aan de Nederlandse wetgeving en verkeersregels en verplicht zich om altijd op een verantwoorde manier met het gehuurde om te gaan. Alle herstel-en/ of reinigingskosten ten gevolge van oneigenlijk gebruik worden direct in rekening gebracht.
Artikel 4. Het is ten strengste verboden om, de scooter zwaarder te betasten dan 150 kg, op het trottoir te rijden.- alcohol, drugs en/of medicijnen te gebruiken die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, of andere omstandigheden te creëren waarbij men zichzelf en of andere verkeersdeelnemers in gevaar brengt, of meerdere personen te vervoeren.
Artikel 5. Het gehuurde is WA verzekerd. Eigen risico per gebeurtenis is €1500; (Deze som is te verlagen naar €350,- een eigen risico middels een afkoop t.w.v. €5,-). Het betreft hier de schade aan het gehuurde voertuig. De huurder is en blijft volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt door hem aan derden. Alle schade (inclusief diefstal), aan scooter of fiets andere spullen van de verhuurder, hoe ook veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld door de huurder of van derden komt voor rekening van huurder. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging. waaronder die van beschadigde onderdelen, direct en onmiddellijk vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten, zoals gevolgschade, voor rekening van de huurder.
Artikel 6. Huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de huurder met het gehuurde aan zichzelf en/of aan derden wordt toegebracht en zal verhuurder volledig vrijwaren.
Artikel 7. Bij diefstal/vermissing van het gehuurde is de huurder aansprakelijk voor de waarde van de vervanging. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.
Artikel 8. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Tenzij anders vastgelegd.
Artikel 9. Bij een vroegtijdige inlevering van het gehuurde vindt geen restitutie plaats van huurgelden. Bij tijdsover- schrijding van de overeengekomen huurperiode geldt een direct te betalen toeslag van 10,- euro per verstreken uur. Indien het gehuurde voertuig niet op tijd binnen de maximaal afgesproken termijn bij de verhuurder is teruggebracht, is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag, dat het voertuig te laat wordt teruggebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een boete van € 60,- per dag. Inlevering van het voertuig kan tot uiterlijk 18:00 uur of op een vooraf afgesproken tijd.
Artikel 10. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie. Artikel 11. Vervoer naar of het ophalen van het gehuurde bij hotel of locatie naar wens, kan na reservering door ons efficiënt en op strikt duidelijk vooraf overeengekomen tijdstippen gebeuren. Afhankelijk van de afstand worden de vervoerskosten van te voren met de huurder afgesproken. Bij overschrijding van de vooraf overeengekomen los- en laadtijdstippen zal de wachttijd van onze chauffeur in rekening gebracht worden tegen een tarief van € 45,- per heel of gedeeltelijk verstreken uur.
Artikel 12. Bij aflevering van de het gehuurde worden mondeling enkele gebruikers- en veiligheidsaspecten als– mede de werking van het voertuig doorgenomen. De gebruikersvoorwaarden en gebruikersafspraken alsmede alle door verhuurder gegeven instructies dienen direct, onverwijld en onverkort door de huurder dan wel bestuurder te worden opgevolgd en uitgevoerd.
Artikel 13. Huurder verstrekt een onherroepelijke volmacht aan verhuurder om na de huurperiode dan wel bij huur- ders afwezigheid alle inname- en eindcontrolewerkzaamheden uit te voeren, daarbij alle mogelijke veroorzaakte dan wel ontstane schade vast te stelten en deze in rekening te brengen bij de huurder.
Artikel 14. De borgsom per voertuig bedraagt € 100,-. Deze borgsom ontvangt de huurder terug na de huurperi- ode indien het gehuurde onbeschadigd en in dezelfde staat als bij aanvang van huurovereenkomst teruggebracht wordt. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een ontstane schade direct met de betaalde waarborgsommen van alle deelnemers van het gezelschap te verrekenen onverminderd het recht van verhuurder op aanvullende schadevergoeding. De som van alle waarborgsommen tezamen betaald voor dan wel door een gehele groep zal hiervoor, indien nodig, in het geheel door verhuurder worden aangewend. Bij diefstal dan wel verduistering dan wel vermissing blijft huurder onverminderd te allen tijde volledig aansprakelijk voor alle hierdoor ontstane schade. Indien de borgsom bij aanvang van de huur is voldaan middels PIN, Tikkie of per bank wordt de borg binnen 7 dagen teruggestort op bankrekening van huurder met inachtneming van bovenstaande verrekening van schade(s). Indien de borg contant is voldaan vind de eindafrekening van de borg contant plaats. Of anders indien overeengekomen.
Artikel 15. Eenmalige machtiging  Indien gedurende de huurovereenkomst dan wel na de huurperiode blijkt dat hieruit schade en/of kosten voortvloeien machtigt huurder hierbij verhuurder middels eenmalige machtiging dit in rekening te brengen bij huurder en/of medehuurders.
Artikel 16. Men mag niet met het gehuurde de grens over, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 17. Elke vorm van een verkeersboete die ontstaat tijdens de huurperiode is voor rekening van de huurder. De huurder dient er dan ook rekening mee te houden dat er achteraf nog een boete aan hem of haar in rekening gebracht kan worden.
Artikel 18. De huurder dient het gehuurde te parkeren op een veilige en zichtbare plaats. Het bijgeleverde slot dient ten alle tijden door het wiel of frame aangebracht en aan een paal of soortgelijk gezekerd te worden indien het voertuig buiten het zicht van de huurder onbeheerd wordt achtergelaten.
Artikel 19. Bij een technisch defect, niet ten gevolge van een ongeval waardoor verder rijden niet mogelijk is zal de verhuurder zorg dragen voor reparatie ter plekke. Indien dit niet mogelijk is zal verhuurder zorgdragen voor een gelijkwaardig alternatief voertuig indien dit voorhanden is. Tijd gemoeid met het afhandelen van de ornruiling/reparatie geeft geen recht op restitutie van (een deel van) de huurprijs. Zelf reparaties uitvoeren door huurder of derden aan gehuurde is ten strengste verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder.
Artikel 20. Indien de huurder met een lege batterij komt te staan doordat meer dan de maximaal toegestane afstand is afgelegd dan moet ons telefoonnummer worden gebeld. Let op: het bezorgen van volle accu kost € 50,- per lege accu. Het is niet toegestaan zelf het voortuig te slepen of voor te duwen middels een ander voertuig.
Artikel 21. Een boeking is bindend. Mocht u een reservering willen annuleren dan hanteren wij de volgende voorwaarden:
– Meer dan één maand
voor de gereserveerde datum 0% annuleringskosten.
– 1 Maand of minder maar meer dan 14 dagen voor de gereserveerde datum 20% annuleringskosten.
–  14 dagen tot 3 dagen voor de gereserveerde datum 50% annuleringskosten.
–  3 dagen of minder voor de gereserveerde datum 100% annuleringskosten
Wanneer zeer slecht weer is  (code geel of zwaarder) kunt u tot 3 dagen voor de geserveerde datum contact op nemen om de boeking kostenloos te verplaatsen.

(*) Diefstal en schades aan derden vallen buiten de beperking eigen risico